SIGNAL Autoryzowany 
	Serwis Gazex (kalibracje, przeglądy)

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. OFERTA
  3. KALIBRACJA
  4. UPRAWNIENIA
  5. PRAWO
  6. DLA ADMINISTRACJI
  7. OSTRZEŻENIE
  8. O FIRMIE

P.T.SIGNAL Autoryzowany Serwis GAZEX


Uprawnienia serwisu systemów detekcji gazów.

Czy każdy może serwisować systemy detekcji gazów?
Nie. Zgodnie z ustaw± "Prawo Energetyczne" w Polsce do okre¶lonych instalacji wymagane s± okre¶lone uprawnienia (tzw. uprawnienia w zakresie DOZORU czyli da pracowników sprawuj±cych nadzór nad urz±dzeniami).
Pamiętajmy, że systemy detekcji gazów składaj± się z urz±dzeń elektrycznych (Grupa 1 uprawnień), także tych w wykonaniu przeciwwybuchwoym wymagaj±cych specjalnych uprawnień do obsługi urz±dzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym "Ex".
Dodatkowo w wielu przypadkach systemy detekcji wyposażone s± w zawory elektromagnetyczne montowane na instalacji gazowej (Grupa 3 uprawnień). Zawory takie często s± przystosowane do ¶rednich lub wysokich ci¶nień co oznacza, że do ich obsługi także s± wymagane odpowiednie uprawnienia dla odpowiednich grup ci¶nień instalacji.
Należy pamiętać, że uprawnieniami musi legitymować się osoba wykonuj±ca dane czynno¶ci serwisowe, a nie np. kierownik czy "szef" serwisu.
W P.T.SIGNAL uprawnieniami tego typu legitymuje się każdy serwisant.
Listę wymaganych uprawnień przesyłamy na życzenie.

Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Rozporz±dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj±ce się eksploatacj± urz±dzeń, instalacji i sieci
Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z póĽn. zm.2)) zarz±dza się, co następuje:
§ 1. Rozporz±dzenie okre¶la:
1) rodzaje prac, stanowisk oraz urz±dzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji;
§ 3. Rodzaje urz±dzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, okre¶la zał±cznik nr 1 do rozporz±dzenia.

Plik rozporz±dzenia mozna pobrać: tutaj

OSTRZEŻENIE
Przestrzegamy przed próbami samodzielnej ingerencji lub powierzania urz±dzeń osobom bez wymaganych uprawnień. Nieodpowiednie czynno¶ci prowadz± do uszkodzeń i nieprawidłowych wskazań co stanowi bezpo¶rednie zagrożenie dla ludzi i obiektu. Uszkodzenia s± często niewidoczne bez specjalistycznego sprzętu. Jednocze¶nie odpowiedzialno¶ć za działania osób bez uprawnień ponosi zlecaj±cy, a wszelkie czynno¶ci czy przegl±dy s± nieważne.
Więcej przeczytacie Państwo tutaj:
OSTRZEŻENIE

Dodatkowo podobnie jak w innych branżach także tutaj funkcjonuj± autoryzacje producenta czyli dokumenty potwierdzaj±ce wiedzę, niezbędne umiejętno¶ci oraz wyposażenie niezbędne do wykonywania serwisu produktów danej marki i utrzymania warunków gwarancji producenta. Jako Autoryzowany Serwis GAZEX posiadamy wszystko co konieczne do pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urz±dzeń tej marki.
Listę autoryzowanych serwisów marki Gazex znajdziecie Państwo tutaj: Sieć Autoryzowanych Serwisów Gazex.

PRZYKŁADOWA AUTORYZACJA
(kliknij aby powiększyć)
CERTYFIKAT INSTALATORSKI
NIE UPRAWNIAJˇCY DO WYKONYWANIA SERWISU

(kliknij aby powiększyć)
Autoryzacja
Certyfikat instalatorski


Szkolenia:
Nasz serwis nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i poziom do¶wiadczenia poprzez liczne szkolenia u producentów urz±dzeń detekcji gazów, producentów urz±dzeń przeciwpożarowych jak i w uznanych o¶rodkach m.in. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP). Przechodzimy także szkolenia z zakresu gazometrii i urz±dzeń o konstrukcji przciwwybuchowej. Bierzemy aktywny udział w konferencjach i seminariach po¶więconych zagadnieniom gazometrii i ochrony przeciwpożarowej.

Wybrane certyfikaty:

Certyfikat CNBOP   Certyfikat POLON-ALFA   Certyfikat Kongres Pożarnictwa   Certyfikat BOSCH


© 2018 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy, serwis gazex, kalibracja.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradźwiękowy detektor nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.