SIGNAL Autoryzowany 
	Serwis Gazex (kalibracje, przeglšdy)

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. OFERTA
  3. KALIBRACJA
  4. UPRAWNIENIA
  5. PRAWO
  6. DLA ADMINISTRACJI
  7. OSTRZEŻENIE
  8. O FIRMIE

P.T.SIGNAL Autoryzowany Serwis GAZEX

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w stosunku do urządzenia będącego w stanie alarmu najpierw upewnij się, że w jego otoczeniu nie ma gazów toksycznych, wybuchowych lub braku tlenu. Alarm zawsze może być prawdziwy.
Stosuj przenośne mierniki gazów Multi Gas Clip


Strefa dla zarządców nieruchomości


Sprawdź dla jakich instalacji znajdujących się w Twoim obiekcie możemy zaoferować profesjonalny serwis.

W kotłowni:
- system detekcji i odcinania gazu
- instalacja gazowa
- kotły gazowe marki Junkers i Vaillant przejście na stronę AUTORYZOWANEGO SERWISU JUNKERS i VAILLANT TUTAJ
W hali garażowej:
- system detekcji gazów toksycznych i wybuchowych
- układ wentylacji mechanicznej
W budynku
- system sygnalizacji pożaru (SSP)
- układ oddymiania
W obiektach technologicznych i produkcyjnych
- systemy detekcji gazów tosycznych, wybuchowych i tlenu
- instalacje gazów technicznych
- instalacje gazu ziemnego i płynnego

Pełen zakres usług znajduje się w zakładce USŁUGI i SERWIS.

Poniżej przedstawiamy podstawowe uproszczone pojęcia oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Czy Twój system detekcji gazów został prawidłowo uruchomiony?

Systemy zabezpieczające przed wybuchem
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."


Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemyśle.

"Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania".

Powiązane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Serwis systemów detekcji gazów

Podstawowe pojęcia z zakresu systemów detekcji gazów:
centrala - (moduł sterujący) urządzenie, do którego podłączone są detektory, i które odbiera od nich sygnały. Centrala może sterować innymi urządzeniami np. wentylacją mechaniczną lub zaworem odcinającym.
detektor - urządzenie umożliwiające wykrywanie i/lub pomiar danego gazu. Detektor w sobie zawiera sensor lub moduł sensoryczny.
detektor samodzielny - detektor, który nie wymaga współpracy z centralą. Posiada własne zasilanie, wyjścia sterujące i/lub sygnalizację
kalibracja - (wzorcowanie) zespół czynności porównujących wskazania detektora w stosunku do gazu wzorcowego. Należy pamiętać, że regulacja odpowiedzi detektora to już adjustacja. Uwaga definicja uproszczona. Pełną definicję można znaleźć w Słowniku Terminów Metrologicznych wydanym przez Główny Urząd Miar lub normie PKN-ISO/IEC Guide 99.
legalizacja - sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.
przegląd techniczny - zespół czynności serwisowych koniecznych do określenia stanu technicznego systemu detekcji gazów. Systemy detekcji są systemami bezpieczeństwa w związku z czym wymagają wykonania przeglądów technicznych w określonych odstępach czasu zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi regulacjami prawnymi. Patrz poniżej.
sensor - element elektroniczny wykrywający gaz i przetwarzający informację o ilości danego gazu na odpowiedni sygnał elektryczny
sygnalizator - urządzenie sygnalizujące stan alarmowy lub awaryjny optycznie (świetlne) i/lub akustycznie (dźwiękowe)
tablica ostrzegawcza - urządzenie sygnalizujące stan alarmowy lub awaryjny optycznie (podświetlenie napisu ostrzegawczego) i/lub akustycznie (dźwiękowo)

Jakie informacje są konieczne przy zgłoszeniu systemu detekcji do serwisu bezpośrednio na obiekcie?

- typ i ilość zamontowanych urządzeń
- wysokość montażu urządzeń
- rodzaj gazu wykrywanego przez urządzenia
- pierwotną kalibrację urządzeń (można znaleźć na urządzeniu lub w dokumentach)
- rodzaj i przeznaczenie obiektu (np. kotłownia budynku mieszkalnego)
- sposób udostępnienia obiektu i ewentualne dodatkowe wymagania (np. szkolenie wewnętrzne bhp pracowników serwisu)


Dlaczego należy wykonywać przeglądy techniczne systemów detekcji gazów?

BEZPIECZEŃSTWO:
Ponieważ urządzenia mimo ich zaawansowanej konstrukcji nie są wieczne, wyeksploatowują się i są narażone na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Detektory z czasem się zużywają i ich wskazania muszą być co jakiś czas kontrolowane. Zużyciu podlegają akumulatory, niektóre elementy elektroniczne, elementy mechaniczne itp. Niektóre urządzenia (np. zawory) wymagają dodatkowo czynności konserwacyjnych inaczej w krytycznej chwili mogą nie zareagować. Pamiętajmy, że od prawidłowej pracy systemu detekcji gazów zależy nasze bezpieczeństwo, a zagrożenie nie da nam drugiej szansy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI:
Producenci w instrukcjach obsługi przewidują wymagane czynności serwisowe w określonych okresach. Aby system poprawnie funckjonował i zabezpieczał obiekt konieczne jest wykonywanie tych czynności zgodnie z czasokresami podanymi przez producenta.

PRAWO:
Regulacje prawne nakazują stosowanie systemów detekcji gazów w określonych obiektach np.garażach lub kotłowniach. Nie znajdziemy w nich oczywiście słowa o przeglądach technicznych lub konserwacji dlatego, że wszystkie regulacje nakazujące stosowanie jakiegoś urządzenia w domyśle mają także utrzymanie tego urządzenia w pełnej sprawności, a sprawność określa się właśnie poprzez, zalecane zgodnie z instrukcją obsługi, przeglądy techniczne.
Pamiętajmy, że aby przepisy były spełnione nie wystarczy coś mieć zainstalowane. Ważne aby to coś spełniało swoją funkcję. Niesprawny i niekalibrowany system nie spełnia przepisów.

Dodatkowo systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.
"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."
"Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemyśle.

UBEZPIECZENIE:
Firmy ubezpieczające obiekt w umowach zawierają zapisy o wymaganej eksploatacji obiektu i urządzeń, które się w nim znajdują zgodnie z zaleceniami ich producentów. Warto o tym pamiętać bowiem brak wymaganych dokumentów serwisowych systemów bezpieczeństwa obiektu przy wypadku może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Zachęcamy także do lektury magazynów Promotor BHP nr 11/12 oraz Utrzymanie Ruchu 03/13, w których ta tematyka jest szeroko poruszona (do pobrania poniżej):


Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne systemu detekcji gazów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.
"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."
"Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemyśle.

Systemy detekcji Gazex należy przeglądać co 3 miesiące.

Powiązane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Stan prawny na 01.2015.

Dlaczego należy wykonywać kalibracje/adjustacje detektorów gazów?

Ponieważ detektory zużywają się w czasie i ich pomiary odbiegają od rzeczywistości. Nieprawidłowy pomiar ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektu i ludzi.

Jak często należy wykonywać kalibracje/adjustacje detektorów gazów?

To zależy od wielu czynników (m.in. od typu detektora, warunków pracy, stopnia zużycia). Okresy w jakich należy wykonywać kalibrację/adjustację są podane w odpowiednich instrukcjach obsługi. Należy pamiętać, że dotyczą one urządzeń nowych pracujących w normalnych warunkach. Urządzenia starsze lub eksploataowane w trudnych warunkach (np. zbliżonych do granic podanych przez producenta) będą wymagały częstszych kalibracji/adjustacji.

Czy detektory gazów podlegają legalizacji?

Nie. Detektory gazów nie widnieją w stosownych regulacjach prawnych.
Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2014 poz. 1066 "Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli"
Plik rozporządzenia można pobrać: tutaj
Stan prawny na 01.2015.


Serwis instalacji gazowych

Jak często należy przeglądać instalacje gazowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami: Rozdz.6 art.62. pkt.1. ppkt.C Przeglądy techniczne instalacji gazowych powinny być wykonywane raz w roku. W przypadku obiektów, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000m3 przeglądy powinny zostać wykonane 2 razy w roku (pkt.3).

Powiązane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 156 poz. 1118 Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994. Plik ustawy można pobrać tutaj

Uprawnienia:
Nasi pracownicy posiadają uprawnienia w zakresie "Eksploatacji" i "Dozoru" grupy 3 "Instalacje, sieci i urządzenia gazowe" konieczne do przeprowadzania czynności serwisowych w zakresie instalacji i urządzeń gazowych.

Serwis systemów sygnalizacji pożaru i układów oddymiania

Jak często należy przeglądać systemy sygnalizacji pożaru?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami: "Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku".
Należy jednak pamiętać, że niektórzy producenci wymagają, krótszych okresów pomiędzy przeglądami np. 6 miesięcy.

Powiązane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie.
© 2018 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy, serwis gazex, kalibracja.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradŸwiękowy detektor nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.