P.T.SIGNAL - akty prawne

Serwis systemów detekcji - akty prawne


Dlaczego należy wykonywać przeglądy techniczne systemów detekcji gazów?

BEZPIECZEŃSTWO:
Ponieważ urządzenia mimo ich zaawansowanej konstrukcji nie są wieczne, wyeksploatowują się i są narażone na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Detektory z czasem się zużywają i ich wskazania muszą być co jakiś czas kontrolowane. Zużyciu podlegają akumulatory, niektóre elementy elektroniczne, elementy mechaniczne itp. Niektóre urządzenia (np. zawory) wymagają dodatkowo czynności konserwacyjnych inaczej w krytycznej chwili mogą nie zareagować. Pamiętajmy, że od prawidłowej pracy systemu detekcji gazów zależy nasze bezpieczeństwo, a zagrożenie nie da nam drugiej szansy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI:
Producenci w instrukcjach obsługi przewidują wymagane czynności serwisowe w określonych okresach. Aby system poprawnie funckjonował i zabezpieczał obiekt konieczne jest wykonywanie tych czynności zgodnie z czasokresami podanymi przez producenta.

PRAWO:
Regulacje prawne nakazują stosowanie systemów detekcji gazów w określonych obiektach np.garażach lub kotłowniach. Nie znajdziemy w nich oczywiście słowa o przeglądach technicznych lub konserwacji dlatego, że wszystkie regulacje nakazujące stosowanie jakiegoś urządzenia w domyśle mają także utrzymanie tego urządzenia w pełnej sprawności, a sprawność określa się właśnie poprzez, zalecane zgodnie z instrukcją obsługi, przeglądy techniczne.
Pamiętajmy, że aby przepisy były spełnione nie wystarczy coś mieć zainstalowane. Ważne aby to coś spełniało swoją funkcję. Niesprawny i niekalibrowany system nie spełnia przepisów.

Dodatkowo systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.
"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."
"Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemyśle.

UBEZPIECZENIE:
Firmy ubezpieczające obiekt w umowach zawierają zapisy o wymaganej eksploatacji obiektu i urządzeń, które się w nim znajdują zgodnie z zaleceniami ich producentów. Warto o tym pamiętać bowiem brak wymaganych dokumentów serwisowych systemów bezpieczeństwa obiektu przy wypadku może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Zachęcamy także do lektury magazynów Promotor BHP nr 11/12 oraz Utrzymanie Ruchu 03/13, w których ta tematyka jest szeroko poruszona (do pobrania poniżej):


Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne systemu detekcji gazów?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.
"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki.
" "Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemyśle.
Producenci zalecają wykonywanie przeglądów technicznych co 3 miesiące.Powiązane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

A także wszystkie regulacje prawne nakazujące stosowanie systemów detekcji gazów. Tak, tak, nie znajdziemy w nich słowa o przeglądach technicznych dlatego, że wszystkie regulacje nakazujące stosowanie jakiegoś urządzenia w domyśle mają także utrzymanie tego urządzenia w pełnej sprawności, a sprawność określa się właśnie poprzez, zalecane zgodnie z instrukcją, przeglądy techniczne.

Stosowanie systemów detekcji - akty prawne


Gdzie wymagane jest stosowanie systemów detekcji gazów?


W kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej nominalnej mocy pow.60kW.
W halach garażowych powyżej 10 stanowisk.
Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

W halach garażowych dopuszczonych do parkowania pojazdów z instalacją LPG.
Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Wszędzie tam gdzie mogą się wydzielać substancje niebezpieczne.
Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Na stacjach kontroli pojazdów.
Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Szersze informacje oraz pozostałe akty prawne (w tym szczegółowe akty dotyczące poszczególnych gałęzi przemysłu) znajdziecie Państwo w cyklu publikacji czasopisma Promotor BHP (do pobrania poniżej):Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.